Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES18 Vydávanie osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 17.12.2020

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) umožňuje požiadať o vydanie osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
Výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac možno uskutočniť len na základe osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou Slovenskej republiky.
V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o vydanie osvedčenia.

Správne poplatky
Poplatok za vydanie rozhodnutia o osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky s inštalovaným výkonom:
  • do 20 MW vrátane: 1 000 eur,
  • nad 20 MW za každých aj začatých 10 MW: 1 000 eur.

Prílohy
  • Správa o energetickom audite
  • Záväzné stanovisko obce

Legislatíva
  • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte žiadosť o vydanie osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou Slovenskej republiky prostredníctvom elektronického formulára.
  • Po posúdení žiadosti získate rozhodnutie vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Súvisiace služby

 

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,88 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore