Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES19 Licencovanie cezhraničnej prepravy určených výrobkov

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:44:11 CET 2017

Obchodovať s určenými výrobkami možno len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č. 144/2013 Z. z. a v rozhodnutí Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o udelení licencie na obchodovanie s určenými výrobkami.
Služba umožňuje elektronické podanie žiadosti o vydanie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami a žiadosti o vydanie povolenia na transfer určených výrobkov podľa § 2 ods. 1 písm. a) tretieho bodu (výbušnín) v zmysle zákona č. 144/2013 Z. z.

Správne poplatky
Služba je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012
  • Zákon č. 144/2013 o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
  • Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2013
  • Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2013

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte žiadosť o udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami, resp. o vydanie povolenia na transfer výbušnín prostredníctvom elektronického formulára.
  • Po posúdení žiadosti získate oznámenie o rozhodnutí vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Prevezmite osobne požadovanú licenciu alebo povolenie v listinnej podobe na MH SR.

Súvisiace služby

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,81 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore