Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES20 Poskytovanie dovozného certifikátu k dovoznej licencii

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) umožňuje požiadať o potvrdenie Vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov - Medzinárodného dovozného certifikátu (IIC) v zmysle zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o potvrdenie medzinárodného dovozného certifikátu.

Správne poplatky
Služba je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012, ktorým sa vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie Spojených národov proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (protokol OSN o strelných zbraniach) a ktorým sa ustanovujú vývozné povolenia a opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí a častí a streliva
  • Zákon č. 144/2013 o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
  • Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2013
  • Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2013

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte žiadosť o poskytnutie Vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov (IIC) prostredníctvom elektronického formulára.
  • Po posúdení žiadosti získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk) výzvu na podpísanie vyhlásenia na MH SR.
  • Prevezmite osobne požadované vyhlásenie v listinnej podobe na MH SR.

Súvisiace služby

 

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,81 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore