Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES16 Poskytovanie vyhlásenia o konečnom užívateľovi určených výrobkov

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:41:53 CET 2017

Ministerstvo potvrdí dovozcovi, prijímateľovi alebo držiteľovi licencie vyhlásenie o konečnom použití určených výrobkov, ak o jeho potvrdenie požiadal dovozcu alebo prijímateľa zahraničný obchodný partner. Žiadateľ o jeho potvrdenie požiada po udelení licencie. Vyhlásenie o konečnom použití je neplatné, ak nie je predložené zahraničnému obchodnému partnerovi alebo príslušným zahraničným orgánom do šiestich mesiacov odo dňa jeho vydania.
Služba pokrýva proces vydania, resp. potvrdenia Vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov - Vyhlásenia o konečnom používateľovi určených výrobkov (EUC) v zmysle zákona č. 144/2013 Z. z.

Správne poplatky
Služba je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012
  • Zákon č. 144/2013 o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2013
  • Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2013

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte žiadosť o poskytnutie Vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov (EUC) prostredníctvom elektronického formulára.
  • Po posúdení žiadosti získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk) výzvu na podpísanie vyhlásenia.
  • Osobne podpíšte a prevezmite požadované vyhlásenie v listinnej podobe na MH SR.

Súvisiace služby

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,84 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore