Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Informačné služby

Vytvorené dňa: 28.11.2014      Aktualizované dňa: 04.06.2023

ES22 Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR

MH SR informuje o aktivitách a výstupoch MH SR a umožňuje podať žiadosť o sprístupnenie informácií.

ES23 Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

MH SR informuje o aktuálnych kritériách na vydanie osvedčení na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky SR.

ES24 Informovanie poskytovateľov, príjemcov služieb a spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach v elektronickom obchode a pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

MH SR informuje o právach a povinnostiach v el. obchode a v oblasti ochrany spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

ES25 Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov

MH SR zverejňuje na webovom portáli MH SR aktuálny zoznam energetických audítorov spravovaný organizáciou SIEA.

ES26 Informovanie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi

SBA informuje o možnostiach nadviazania spolupráce malých a stredných podnikateľov s partnermi.

ES27 Informovanie o možnostiach podpory podnikania

SBA informuje malých a stredných podnikateľov o možnostiach podpory podnikania v SR.

ES28 Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO

SARIO informuje o investičných seminároch a podujatiach konaných v zahraničí na podporu investícií a obchodu.

ES29 Informovanie o medzinárodných tendroch

SARIO informuje o tendroch organizovaných v zahraničí s možnosťou požiadať o doplňujúce informácie.

ES30 Informovanie o možnostiach a výhodách investovania v SR

SARIO informuje podnikateľov o možnostiach a výhodách investovania na Slovensku.

ES31 Informovanie o podnikateľskom prostredí na Slovensku a regionálnych a vybraných sektorových analýzach

SARIO informuje investorov o podnikateľskom prostredí na Slovensku vrátane vybraných sektorových a regionálnych analýz.

ES32 Informovanie o podnikateľských misiách a veľtrhoch

SARIO a MH SR informujú o podnikateľských misiách a veľtrhoch, ktoré organizujú.

ES33 Informovanie o voľných nehnuteľnostiach a priemyselných parkoch pre investorov

SARIO poskytuje informácie o vybraných nehnuteľnostiach a priemyselných parkoch pre uskutočnenie investičného zámeru.

ES34 Poskytovanie informácií pre exportérov

SARIO zverejňuje exportérom informácie pre podporu exportu a o trendoch v oblasti podnikania.

ES35 Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

MH SR zverejňuje aktuálny zoznam vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky SR.


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore