Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pojmy

Vytvorené dňa: 13.02.2015      Aktualizované dňa: 18.05.2016

DB

Databáza. Databáza je kolekcia záznamov štruktúrovaných informácií, nad ktorými príslušné softvérové riešenie vykonáva používateľom požadované operácie (zobrazenie, vyhľadávanie, odstránenie, aktualizovanie a iné).

DOC, DOCX

Microsoft Word file formát. Súbory typu DOC a DOCX sú súčasťou kancelárskeho balíka Microsoft Office. Slúžia na vytváranie dokumentov a spracovávanie rôznych textov spolu s možnosťou vkladania obrázkov, tabuliek a grafov, prípadne vytvárania jednoduchých grafických útvarov.

El. formulár

Elektronický formulár. eForm je elektronické riešenie, prostredníctvom ktorého sú dodávané vstupné informácie (žiadosti, podania) pre elektronické služby poskytované inštitúciou verejnej správy.

eGov služba

Služba poskytovaná inštitúciou verejnej správy v elektronickej podobe pomocou informačno-komunikačných prostriedkov. Pre oblasť eGovernmentu sú to služby verejného záujmu.eGov služba v konkrétnej životnej situácii občana alebo podnikateľa realizuje v elektronickom prostredí výkon verejnej správy voči občanovi alebo podnikateľovi. eGov službou sa taktiež eviduje proces komunikácie občana alebo podnikateľa s inštitúciou verejnej správy, ktorý je v jej kompetencii na základe príslušnej legislatívy.

eGovernment

eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT) v procesoch verejnej správy. V týchto procesoch funguje on-line komunikácia:

  • G2B - medzi verejnou správou a podnikateľkou sférou (G2B - Government to Business)
  • G2C - medzi verejnou správou a občanmi (G2C - Government to Citizen)
  • G2E - rámci inštitúcií VS (G2E – Government to Employee)
  • G2G - medzi inštitúciami VS navzájom (G2G – Government to Government)

ES MHSR

Projekt „Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR“ spolufinancovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

FO

Fyzická osoba je prirodzená osoba, ľudská bytosť, človek, jednotlivec, ktorej právo priznáva možnosť byť účastníkom (subjektom) právneho vzťahu prostredníctvom právnej spôsobilosti, pričom je irelevantné, či je štátnym občanom štátu pobytu, cudzincom alebo bezdomovcom.

G2B služby

Služby pre podnikateľov (Government to Business). Jedná sa o služby, ktoré sú poskytované verejnou správou pre podnikateľov, živnostníkov, organizácie a iné právnické osoby.

G2C služby

Služby pre občanov (Government to Citizen). Konzumentmi služieb označených ako G2C sú občania, teda fyzické osoby. Poskytovateľom týchto služieb sú inštitúcie verejnej správy.

G2G služby

Služby medzi inštitúciami verejnej správy (Government to Government). Pri G2G službách sú konzumentmi aj poskytovateľmi služieb inštitúcie verejnej správy. Sú to služby, kedy inštitúcia verejnej správy využije službu inej inštitúcie verejnej správy , pretože sama takúto službu neposkytuje, alebo ju poskytuje nad inou množinou informácii.

IKT, ICT

Informačno-komunikačné technológie. Medzi tieto technológie je možné zaradiť všetky technické prostriedky používané na komunikáciu a prácu s informáciami. Patria sem ako hardvérové prvky, tak aj softvérové vybavenie.

IIS MH SR

Integrovaný informačný systém Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

IS

Informačný systém. IS je systém na zber, udržiavanie, spracovanie a poskytovanie informácií, ktorý môže byť automatizovaný alebo môže mať papierovú formu. Automatizovaný IS je zabezpečovaný informačno-technickými prostriedkami pre dosiahnutie čo najvyššej kvality v čo najkratšom čase.

ISVS

Informačný systém verejnej správy. ISVS je informačný systém využívaný inštitúciou verejnej správy na komunikáciu s občanmi, resp. právnickými osobami a inými inštitúciami.

IT

Informačné technológie. Medzi IT je možné zaradiť každý elektronický prístroj, ktorý pracuje s informáciami.

MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky. MF SR je jedným z ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, ktorého hlavným cieľom je dohľad nad verejnými financiami a snaha o dobrý finančný stav a prosperitu Slovenska.

MH SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. MH SR je ústredným orgánom štátnej správy pre priemysel, energetiku, teplárenstvo a plynárenstvo, ťažbu a úpravu tuhých palív, podpora malého a stredného podnikania, stratégiu tvorby podnikateľského prostredia, vnútorný a zahraničný obchod a iné.

MSP

Malí a strední podnikatelia. Podnikom sa rozumie subjekt vykazujúci ekonomickú činnosť, bez ohľadu na jeho právnu formu. K týmto subjektom patria hlavne osoby samostatne zárobkovo činné a rodinné podniky vykonávajúce remeselné alebo iné činnosti a verejné obchodné spoločnosti alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť. Kategóriu malých a stredných podnikov tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a u ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov Eur a/alebo celková ročná bilancia nepresahuje 43 miliónov Eur. Malý podnik sa pritom definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a jeho ročný obrat a/alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 10 miliónov Eur.

NADSME

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, viď. SBA.

NARMSP

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, viď. SBA.

NFP

Nenávratný finančný príspevok.

NKIVS

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. NKIVS je strategický dokument z dielne Ministerstva financií SR, ktorý sa venuje princípom budovania eGovernmentu a zavádzania elektronických služieb na Slovensku. Vychádza zo Stratégie informatizácie verejnej správy. Stanovuje princípy, priority a architektúru integrovaných informačných systémov verejnej správy s cieľom zabezpečiť bezproblémovú interoperabilitu a nezávislosť na technologických platformách.

PO

Právnická osoba. PO je organizácia osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý účel a ktorej objektívne právo priznáva vlastnú právnu subjektivitu. Obvykle je to podnik, organizácia, nadácia, ktorá je spôsobilá k právam a povinnostiam, má teda právnu subjektivitu.

SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu. SARIO je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky financovanou zo zdrojov štátneho rozpočtu. Cieľom agentúry je nastaviť a využiť všetky možnosti stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.

SBA

Slovak Business Agency (pôvodne NADSME, NARMSP). Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 NARMSP) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora.

SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra

SW

Softvér. V informatike predstavuje sadu všetkých počítačových programov používaných v počítači. Poznáme systémový softvér, ktorý zaisťuje chod samotného počítača a jeho kontakt s okolím a aplikačný softvér, s ktorým buď pracuje používateľ počítača alebo zaisťuje riadenie nejakého stroja.

ÚPVS

Ústredný portál verejnej správy (webový portál www.slovensko.sk).ÚPVS zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.

VS

Verejná správa. Verejná správa je činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh.

XLS, XLSX

Microsoft Excel file formát. Súbory typu XLS a XLSX sú súčasťou kancelárskeho balíka Microsoft Office. Slúžia na tabuľkové evidovanie údajov vo forme riadkov a stĺpcov a spracovávanie rôznych textov spolu s možnosťou vkladania obrázkov, tabuliek a grafov, prípadne vytvárania jednoduchých grafických útvarov.

ZEP

Zaručený elektronický podpis. ZEP v zmysle Zákona č. 215/2002 o elektronickom podpise je elektronický podpis, ktorý musí spĺňať podmienky podľa § 3 a §4, a Vyhlášky NBÚ č. 136/2009 o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore