Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES24 Informovanie poskytovateľov, príjemcov služieb a spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach v elektronickom obchode a pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejňuje informácie o medzinárodnej spolupráci pri elektronickom obchode a službách na vnútornom trhu. Poskytovateľom, príjemcom služieb a spotrebiteľom je poskytovaná pomoc a informácie o právach a povinnostiach podľa príslušných zákonov, najmä o:

  • zmluvných právach a povinnostiach, vybavovaní sťažností, reklamácií, uplatnení nárokov na náhradu škody a riešení sporov,
  • inštitúciách, združeniach alebo orgánoch verejnej správy, od ktorých môžu získať ďalšie informácie alebo pomoc.

V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o informácie z oblasti elektronického obchodovania.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 102/2014 Z. z. o zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Prezerajte zverejnené dokumenty s informáciami o právach a povinnostiach v elektronickom obchode.
  • V prípade potreby podajte žiadosť o sprístupnenie informácií o právach a povinnostiach v elektronickom obchode.
  • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,87 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore