Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES15 Poskytovanie služieb držiteľovi licencie cezhraničnej prepravy

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:40:22 CET 2017

Držiteľ licencie, ktorý vykonal príjem transferu alebo dovoz a neuskutočnil následne odoslanie transferu alebo vývoz na základe udelenej licencie na transfer alebo vývoz, je povinný túto skutočnosť a miesto uskladnenia určených výrobkov písomne oznámiť ministerstvu do 15 dní odo dňa skončenia platnosti licencie na odoslanie transferu alebo vývoz určených výrobkov z územia Slovenskej republiky a zabezpečiť ďalší spôsob nakladania s určenými výrobkami.

Držiteľ licencie je povinný zaslať ministerstvu hlásenie o využití licencie vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka a na výzvu ministerstva je povinný v lehote určenej vo výzve predložiť potvrdenie o dodaní množstva určených výrobkov na miesto určenia vydané príslušným orgánom krajiny určenia.

Služba pokrýva proces evidencie hlásení o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami a proces evidencie oznámení o neuskutočnení odoslania transferu alebo vývozu v zmysle zákona č. 144/2013 Z. z..

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012
  • Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92
  • Zákon č. 144/2013 o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  • Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2013
  • Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2013

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte hlásenie o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami, resp. oznámenie o neuskutočnení transferu prostredníctvom elektronického formulára.
  • Relevantné informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Súvisiace služby

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,82 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore