Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES17 Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:42:36 CET 2017

Služba pokrýva proces vydania osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z.
Stavať energetické zariadenie možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia.
Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydáva ministerstvo rozhodnutím na základe žiadosti žiadateľa.
Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie a dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy.

Správne poplatky
Poplatok za vydanie rozhodnutia o osvedčení na výstavbu energetického zariadenia:
 • bez inštalovaného výkonu: 1 000 eur,
 • s inštalovaným výkonom za každých aj začatých 10 MW: 1 000 eur.
Poznámka: Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla je výška správneho poplatku určená na základe hodnoty inštalovaného elektrického výkonu zariadenia.

Prílohy
Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetických zariadení:
 • Investičný zámer
 • Stanoviská prevádzkovateľov (distribučnej sústavy, prenosovej sústavy, distribučnej siete, prepravnej siete, potrubia a pod.)
 • Stanovisko úradu (pri zariadení s výkonom od 1 MW)
 • Preukázanie odbornej spôsobilosti (pri zariadení s výkonom nad 30 MW)
 • Preukázanie skúseností (čestné vyhlásenie) (pri zariadení s výkonom nad 30 MW)
 • Stanovisko účastníkov konania

Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla:
 • Investičný zámer
 • Stanoviská prevádzkovateľov (distribučnej sústavy, prenosovej sústavy, distribučnej siete, prepravnej siete, potrubia a pod.)
 • Stanovisko úradu (pri zariadení s výkonom od 1 MW)
 • Preukázanie odbornej spôsobilosti (pri zariadení s výkonom nad 30 MW)
 • Preukázanie skúseností (čestné vyhlásenie) (pri zariadení s výkonom nad 30 MW)
 • Správa o energetickom audite
 • Záväzné stanovisko obce
 • Stanovisko účastníkov konania

Legislatíva
 • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

 • Podajte žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, resp. o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla prostredníctvom elektronického formulára.
 • Po posúdení žiadosti získate rozhodnutie vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Súvisiace služby

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,89 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore