Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES17 Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 17.12.2020

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) umožňuje požiadať o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie a dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy.
V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o vydanie osvedčení.

Správne poplatky
Poplatok za vydanie rozhodnutia o osvedčení na výstavbu energetického zariadenia:
 • bez inštalovaného výkonu: 1 000 eur,
 • s inštalovaným výkonom za každých aj začatých 10 MW: 1 000 eur.
Poznámka: Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla je výška správneho poplatku určená na základe hodnoty inštalovaného elektrického výkonu zariadenia.

Prílohy
Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetických zariadení:
 • Investičný zámer
 • Stanoviská prevádzkovateľov (distribučnej sústavy, prenosovej sústavy, distribučnej siete, prepravnej siete, potrubia a pod.)
 • Stanovisko úradu (pri zariadení s výkonom od 1 MW)
 • Preukázanie odbornej spôsobilosti (pri zariadení s výkonom nad 30 MW)
 • Preukázanie skúseností (čestné vyhlásenie) (pri zariadení s výkonom nad 30 MW)
 • Stanovisko účastníkov konania

Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla:
 • Investičný zámer
 • Stanoviská prevádzkovateľov (distribučnej sústavy, prenosovej sústavy, distribučnej siete, prepravnej siete, potrubia a pod.)
 • Stanovisko úradu (pri zariadení s výkonom od 1 MW)
 • Preukázanie odbornej spôsobilosti (pri zariadení s výkonom nad 30 MW)
 • Preukázanie skúseností (čestné vyhlásenie) (pri zariadení s výkonom nad 30 MW)
 • Správa o energetickom audite
 • Záväzné stanovisko obce
 • Stanovisko účastníkov konania

Legislatíva
 • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

 • Podajte žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, resp. o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla prostredníctvom elektronického formulára.
 • Po posúdení žiadosti získate rozhodnutie vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Súvisiace služby

 

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,89 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore