Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti

Vytvorené dňa: 03.04.2018      Aktualizované dňa: 03.04.2018

Názov podujatia

Farnborough International Airshow 2018

Termín konania 16.07.2018 - 20.07.2018
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Organizátor národného stánku: Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na významnom leteckom veľtrhu Farnborough International Airshow 2018, ktorý sa uskutoční v termíne 16.-20. júla 2018. Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Veľtrh Farnborough International Airshow 2018 je významným veľtrhom v oblasti civilného, vesmírneho a vojenského leteckého priemyslu a súvisiacich technológií. Veľtrh vytvára priestor pre prezentáciu nielen firiem pôsobiacich v oblasti leteckého priemyslu, ale aj v nadväzujúcich odvetviach, ako napr. IT, smart technológie, automatizácia, robotika, kybernetická bezpečnosť, doprava a logistika. Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Farnborough International Airshow 2018 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, nepretržitú asistenciu počas trvania veľtrhu. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2.V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu. REGISTRÁCIA V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Farnborough International Airshow 2018, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 6. apríla 2018.
Miesto konania Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Farnborough (Show Centre, ETPS Rd, Farnborough, GU14 6FD, Veľká Británia)
Termín registrácie 06.04.2018
Organizátor výstavy Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP
Kontaktná osoba
  • Všeobecný Email; E-mail: veltrhy@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore