Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 19.04.2022      Aktualizované dňa: 19.04.2022

Názov podujatia

Česko-Slovenské podnikateľské fórum 2022

Termín konania 26.05.2022 - 26.05.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Podujatie je organizované v rámci Národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Hlavným cieľom podnikateľského fóra sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť českým a slovenským podnikateľom nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy. Podujatie je zamerané na nasledujúce sektory: strojárstvo, elektrotechnika, energetika, ekológia. Informácia pre slovenské spoločnosti: podujatia sa môžu zúčastniť slovenské malé a stredné podniky (MSP), ktoré spĺňajú nasledovné podmienky: Podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP definované prílohou č. I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17.júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom slovenské MSP so sídlom mimo Bratislavský kraj spĺňajú kritériá stanovené v Schéme pomoci de minimis Všetky potrebné informácie k podmienkam účasti slovenských MSP sú dostupné na internetovej stránke agentúry SARIO: https://www.sario.sk/sk/np (Manuál pre žiadateľa, Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR, Príručka k definícii MSP).
Miesto konania Slovenská republika, Žilina, Športová 2null (Hotel Holiday Inn (Konferenčná sála Millenium I), Športová 2, Žilina)
Termín registrácie 02.05.2022
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Michal Wuketich; E-mail: michal.wuketich@sario.sk
  • Tomáš Lenčéš; E-mail: tomas.lences@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne po splnení podmienok
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore