Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 19.04.2022      Aktualizované dňa: 19.04.2022

Názov podujatia

Colné predpisy pri dovoze a vývoze v roku 2022 a vplyv sankcií voči Rusku na vývoz a dovoz tovaru (webinár)

Termín konania 10.05.2022 - 10.05.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Orientácia v problematike aplikovania colných predpisov je základom pre zvládnutie dovozu a vývozu tovaru na colnici. Poznanie colných postupov výrazne pomôže nastaviť tok tovaru z tretej krajiny alebo do tretej krajiny pri plánovaní alebo realizácii medzinárodného obchodu, a to jednak z časovej stránky, ale aj z hľadiska náročnosti zabezpečenia potrebnej dokumentácie. Realizácia colného konania je dnes priamo poznačená aj reštriktívnymi opatreniami voči Rusku, kde sa prihliada aj na nové opatrenia zavedené legislatívou Únie. Základ európskych reštriktívnych opatrení vo vzťahu k Rusku vychádza z nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 o?reštriktívnych opatreniach s?ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Toto nariadenie bolo zmenené nariadením Rady (EÚ) č. 2022/328 a 2022/428, ktorého výsledkom je rozšírenie opatrení najmä o problematiku predaja, dodávania, presúvania alebo vývozu tovaru: Dual-Use (Dvojakého použitia) v?zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a?Rady (EÚ) č. 2021/821, alebo technológií ktoré by mohli prispievať k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju, luxusného tovaru atď. Európska únia avizovala a pravidelne avizuje zavádzanie ďalších opatrení, čo vyžaduje poznať existujúce opatrenia tak, aby neprišlo k porušeniu zákazu vývozu alebo dovozu tovaru k možným výnimkám. Cieľom webinára bude priblížiť jeho účastníkom z hľadiska colnej stránke aktuálnu situáciu v súvislosti s predajom, dodávaním, presúvaním alebo vývozom tovaru v zmysle nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014, ako aj problematiku Dual-Use (dvojakého použitia), ktorá má dosah najmä na vývoz tovaru do krajín mimo Európskej únie. V neposlednom rade sa budeme venovať aj colnej problematike pri klasickom dovoze a vývoze tovaru. Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M., advokát, v minulosti tiež colník, ako aj spoluautor publikácie Nový Colný kódex Únie (Wolters Kluwer, 2018).
Miesto konania online
Termín registrácie 03.05.2022
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore