Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 19.04.2022      Aktualizované dňa: 19.04.2022

Názov podujatia

Ročná účtovná závierka a daňové priznanie

Termín konania 26.04.2022 - 27.04.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Jednou z hlavných tém, ktorými sa webinár bude zaoberať, je problematika zostavovania účtovnej závierky a potreby jej overovania audítorom v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zároveň bude webinár zameraný aj na výklad vybraných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, a to v nadväznosti na vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Jednotlivé ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov prechádzajú pomerne častými zmenami a novelizáciami, pričom niektoré z nich sa zameriavajú práve na daň z príjmov právnických osôb. Webinár preto prinesie aktuálny pohľad napríklad na to, čo je samotným predmetom dane z príjmov právnických osôb, aká je aktuálna sadzba dane, ako sa určujú preddavky na daň z príjmov právnických osôb, či akým spôsobom je možné umoriť daňovú stratu. Pomerne veľkou oblasťou, ktorej sa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov venuje, je aj problematika daňovo uznateľných výdavkov. Webinár sa bude venovať aj daňovým výdavkom, ktorých výška je zákonom limitovaná, výdavkom uznateľným až po ich zaplatení, ale aj výdavkom, ktoré nie sú daňovo uznateľné, a teda predstavujú pripočítateľnú položku k základu dane. S touto témou úzko súvisia aj pravidlá nízkej kapitalizácie, ktoré sa uplatňujú na úroky od prepojených osôb. Zameria sa tiež na daňovú uznateľnosť rezerv a tvorby opravných položiek k pohľadávkam. Okrem vyššie uvedených tém sa webinár bude venovať aj problematike účtovných a daňových odpisov majetku, spôsobom vyradenia majetku, či jeho technickému zhodnoteniu. Cieľom webinára je pomôcť podnikateľom zorientovať sa v predmetnej problematike a zodpovedať im súvisiace otázky. Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Ing. Róbert Kalmár z daňovo poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o.
Miesto konania online
Termín registrácie 19.04.2022
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore