Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 20.04.2020      Aktualizované dňa: 22.04.2020

Názov podujatia

Daň z príjmov - novinky v súvislosti s COVID-19 a daňová uznateľnosť niektorých výdavkov (webinár)

Termín konania 02.06.2020 - 04.06.2020
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Webinár bude zameraný na prijaté legislatívne zmeny v SR v súvislosti s COVID-19. Obsah a program webinára vrátane registrácie budú čoskoro doplnené. Pre koho je webinár určený: Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami. Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia. — Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.
Miesto konania Online
Termín registrácie 26.05.2020
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky Bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore