Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Vyhlasujeme prvú výzvu z Programu Slovensko!

Vytvorené dňa: 29.09.2023      Aktualizované dňa: 02.10.2023

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dňom 29. septembra 2023 vyhlasuje prvú výzvu v rámci Programu Slovensko z Fondu na spravodlivú transformáciu zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým bola poskytnutá regionálna investičná pomoc zo štátneho rozpočtu. Žiadať o nenávratný finančný príspevok môžu veľké podniky z vybraných okresov Trenčianskeho a Košického samosprávneho kraja prechádzajúcich transformáciou, ktorá vystavuje tieto regióny zvýšenému ohrozeniu a zraniteľnosti voči negatívnym ekonomickým, environmentálnym a sociálnym vplyvom, vrátane negatívneho vplyvu na zamestnanosť.

Cieľom výzvy je podporiť investície v priemyselnej výrobe s dôrazom na tvorbu pracovných miest vo vybraných oblastiach, z dôvodu zníženia negatívnych vplyvov na transformáciu týchto okresov. Na to je vyčlenená alokácia v celkovej výške 36,013 mil. eur, pričom pre vybrané okresy Trenčianskeho samosprávneho kraja je vyčlenených viac ako 22 mil. eur a pre vybrané okresy Košického samosprávneho kraja vyše 13 mil. eur. 

Oprávneným je územie okresov Prievidza, Partizánske, Košice I., Košice II., Košice III., Košice IV., Košice-okolie a Michalovce, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Získané financie pomôžu veľkým podnikom vybudovať novú prevádzku, rozšíriť výrobu produktov existujúcej prevádzky, zaviesť výrobu nových produktov alebo zásadne zmeniť výrobný proces. Na tento účel im bude poskytnutý grant na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení, rovnako aj na nadobudnutie priemyselných práv, licencií, know-how a pod. Realizované projekty musia vytvoriť pracovné miesta a takisto byť v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“.

MH SR uzavrie výzvu po vyčerpaní alokácie, prípadne na základe odôvodneného rozhodnutia, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.

Všetky potrebné informácie k výzve s kódom PSK-MH-001-2023-DV-FST sú zverejnené na webovom sídle www.mhsr.sk v časti Programové obdobie 2021 – 2027 | Štrukturálne fondy EÚ | EÚ a fondy | MHSR. Bližšie informácie môžu záujemcova získať prostredníctvom e-mailu .

Riadiacim orgánom Programu Slovensko je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR . Aktuálne a komplexné informácie o programe sú dostupné na jednotnom národnom webovom sídle www.eurofondy.gov.sk. Sprostredkovateľským orgánom pre Program Slovensko v rámci cieľa politiky Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT a pre prioritu Fond spravodlivej transformácie je MH SR. V kompetencii MH SR je oblasť podpory výskumno-inovačných aktivít v podnikoch, využívania pokročilých technológií a komplexnej podpory mikro, malých a stredných podnikov.

 

Tlačový odbor MH SR

Zdroj: http://www.mhsr.sk/press/vyhlasujeme-prvu-vyzvu-z-programu-slovensko


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore