Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Pred dramatickým rastom ceny elektriny ochráni domácnosti elektrina vyrobená SE

Vytvorené dňa: 02.08.2022      Aktualizované dňa: 03.08.2022

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Slovenské elektrárne, a. s. (SE) v júli podpísali „Dohodu o podmienkach implementačnej zmluvy“, kde sa záväzne dohodli na podmienkach implementácie Memoranda o porozumení, za ktorých Slovenské elektrárne dodajú v rokoch 2023 a 2024 elektrinu v objeme 6,15 TWh ročne pre domácnosti. Zúčastnenou stranou Dohody bola aj štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP), ktorá bude mať v uvedenom riešení postavenie tzv. „agenta“. Štátny SPP zabezpečí premenu elektriny od SE vyrobenej v jadrových zdrojoch v produkte baseload na diagram kopírujúci spotrebu domácností. Následne zabezpečí jej dodávku všetkým dodávateľom elektriny, ktorí majú uzavreté zmluvy s domácnosťami. Podmienky tejto implementačnej zmluvy podliehajú notifikácii Európskej komisii, schváleniu vládou a orgánmi Slovenskej energetiky. MH SR v súčasnosti intenzívne komunikuje s Európskou komisiou ohľadom notifikácie a za predpokladu, že tento proces bude úspešne zakončený niekedy na jeseň 2022, podpis implementačnej zmluvy medzi štátnymi orgánmi, SE a SPP za vopred dohodnutých podmienok sa očakáva ku koncu roka 2022.

Ministerstvo hospodárstva zároveň intenzívne pracuje aj na druhej časti riešenia, ktoré zabezpečí zachovanie ceny elektriny pre domácnosti na cenovej úrovni z roku 2022 aj pre nasledujúce dva roky - 2023 a 2024. Na tomto riešení sa podieľajú i ďalší účastníci trhu s elektrinou na Slovensku – okrem SE a SPP sú to i významní dodávatelia elektriny domácnostiam, ako aj nezávislý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

V tejto nadväznosti MH SR ubezpečilo listom všetkých 34 dodávateľov elektriny pre domácnosti, že celkový objem elektriny pre domácnosti na roky 2023 a 2024 im bude dodaný od štátu, prostredníctvom spoločnosti SPP. Uvedení dodávatelia tak nemusia nakupovať elektrinu na trhu pre svoje portfólio domácností za extrémne vysoké ceny. Pre roky 2023 a 2024 nebude platiť štandardný mechanizmus cenovej regulácie dodávky elektriny pre domácnosti, ktorý je v súčasnosti upravený cenovou vyhláškou ÚRSO a odvíja sa od trhových cien elektriny v indexačnom období niekoľkých mesiacov predchádzajúceho kalendárneho roka. Uvedený mechanizmus bude nahradený uložením povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ) pre všetkých dodávateľov elektriny domácnostiam. O uložení týchto povinností rozhodne rezort hospodárstva po odsúhlasení VHZ vládou. Povinnosti budú spočívať v zachovaní (zastropovaní) cenníkov elektriny pre domácnosti z roku 2022 i pre roky 2023 a 2024. V prípade, ak sa ukáže, že za účelom implementácie tohto riešenia je potrebné zmeniť legislatívu vrátane cenovej vyhlášky URSO, príslušné štátne orgány zabezpečia, že takéto zmeny budú včas prijaté a účinné.

Súčasné riešenie predpokladá, že zachovanie cien elektriny z roku 2022 bude zatiaľ možné len pre domácnosti. Objem elektriny prisľúbenej od SE totiž kopíruje spotrebu domácností. Rezort hospodárstva preto zdôrazňuje a vyzýva odberateľov v domácnostiach, že je nevyhnutné, aby značným spôsobom v dotknutom období nezvyšovali svoju spotrebu elektriny a aby prijali úsporné opatrenia, vrátane opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti. Rezort za týmto účelom zvažuje zavedenie „motivačnej“ schémy, podľa ktorej by boli odmenení tí odberatelia elektriny v domácnostiach, ktorí by počas obdobia nadchádzajúcich dvoch kalendárnych rokov najviac znížili svoju spotrebu elektriny.

 

Tlačový odbor MH SR

Zdroj: http://www.mhsr.sk/top/pred-dramatickym-rastom-ceny-elektriny-ochrani-domacnosti-elektrina-vyrobena-se


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore