Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Možnosť pripojenia odberateľov na prepravné potrubie plynu obmedzí štedré zisky distribútora

Vytvorené dňa: 16.07.2022      Aktualizované dňa: 16.07.2022

Posledná novela zákona o energetike so sebou priniesla viacero zmien a zosúladení slovenskej a európskej legislatívy. Uvedené platí i v prípade odstránenie zákazu pripájania odberateľov na prepravnú sieť plynu. Európske štandardy totiž nerozlišujú medzi prevádzkovateľmi prepravnej siete a distribučnej siete, pokiaľ ide o pripájanie nových užívateľov. To znamená, že v oboch prípadoch existuje právne vynútiteľná povinnosť prevádzkovateľa infraštruktúry pripojiť k sieti každého, kto o to požiada a spĺňa technické a obchodné podmienky. „Otázkou skôr je, prečo bolo viac ako desať rokov na Slovensku obmedzené využívanie služieb prepravnej siete v rozpore s európskymi štandardmi. Pretože v konečnom dôsledku to znamenalo obmedzenie možností slovenských odberateľov plynu,  najmä z oblasti priemyslu a výroby elektriny, využiť efektívnejšie a v konečnom dôsledku i lacnejšie pripojenie priamo na vysokotlakové rozvody,“ uvádza štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Ministerstvo hospodárstva vyvíja od roku 2020 maximálnu snahu o identifikovanie a odstránenie legislatívnych obmedzení, ktoré neodôvodnene zvýhodňujú vybraných podnikateľov na úkor spotrebiteľskej obce. Súčasne došlo k zjednoteniu možností pripájania v elektrine a plyne tak, ako je to dnes možné aj v prípade prenosovej sústavy Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS). 

Na základe uvedeného rezort hospodárstva zdôrazňuje, že z pohľadu koncového odberateľa plynu, ako napríklad domácností, nie je podstatné, či náklady na pripojenie vznikajú na úrovni prepravnej siete (eustream, a. s.) alebo distribučnej siete (SPP-distribúcia, a. s.). Do koncovej ceny koncového odberateľa sa premietnu náklady oboch infraštruktúrnych celkov. Znamená to, že odberatelia, ktorí sa pripoja do prepravnej siete sa logicky nepripoja do distribučnej siete, a teda náklady vzniknuté u prepravnej spoločnosti nevzniknú spoločnosti distribučnej siete. „Hovoriť dnes o náraste nákladov u koncových odberateľov je nielen predčasné, ale aj zavádzajúce, keďže viac ako dekádu nebolo možné pripájanie na úrovni prepravy. Je preto úlohou nezávislého regulačného úradu nastaviť reguláciu tak, aby bola pre koncového odberateľa neutrálna,“ zdôrazňuje Karol Galek. Ako ďalej dopĺňa, z pohľadu technickej realizovateľnosti má zase posledné slovo pri povoľovaní prevádzkovateľ prepravnej sústavy, spoločnosť eustream, a.s.

Spoločnosť eustream, a. s. má rovnako ako spoločnosť SPP-distribúcia, a. s., rovnakú akcionársku štruktúru a sú rovnocenné dcéry spoločnosti SPP Infrastructure, a. s. Spoločnosti patria pod manažérsku kontrolu skupiny Energetický a priemyselný holding (EPH), a. s. Uvedená legislatívna zmena môže mať teda dopad iba v rovine hospodárenia jednotlivých prevádzkovateľov infraštruktúry. Toto je však pod dohľadom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý od 1. januára tohto roku znížil ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu priemerne o - 1,3 %, prevažne z dôvodu zníženia výšky neprimeraného zisku pre distribúciu.  Samotná skupina EPH svoj 49 % podiel v uvedených firmách získala v roku 2012. V tom istom čase sa v zákone objavil aj zákaz pripájania na prepravnú sieť plynu, ktorý bol teraz novelou zákona o energetike odstránený. Akékoľvek spochybňovanie pozmeňovacieho návrhu rezort hospodárstva preto považuje za špekulatívne a účelové. Zároveň zdôrazňuje, že vzhľadom na aktuálnu situáciu a enormný nárast cien energií by malo byť pre všetkých prioritou zníženie nákladov na energie pre spotrebiteľov.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Zdroj: http://www.mhsr.sk/press/moznost-pripojenia-odberatelov-na-prepravne-potrubie-plynu-obmedzi-stedre-zisky-distributora


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore