Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Zoznam vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Vytvorené dňa: 21.01.2015      Aktualizované dňa: 14.07.2024

  Vynulovať Zobraziť
Identifikačné údaje žiadateľa Členovia štatutárneho orgánu Charakteristika zariadenia Umiestnenie zariadenia Elektrický výkon [MW] Tepelný výkon [MW]
Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 01 Martin, IČO: 36403016 predseda predstavenstva Ing. Viktor Leščinský 
člen predstavenstva Ing. Jaroslav Mihál 
člen predstavenstva Ing. Miroslav Šugár 
Cieľom investičného zámeru je naplniť smernicu o priemyselných emisiách 2010/75/EU a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012. Proces ekologizácie prebieha v dvoch etapách. V I. etape, ktorá predstavovala rekonštrukciu uhoľného kotla K4 na moderný fluidný kotol spaľujúci biomasu. V II. Etape ekologizácie má za cieľ investičný zámer ukončiť prevádzku hnedouhoľných kotlov K6 a K7, ktoré budú nahradené tromi identickými kogeneračnými jednotkami (ďalej len „KGJ“) na zemný plyn s výkonom 3 x 10 MWt. Získané teplo z KGJ bude dodávané do sýtemu CZT, ktorého jediným dodávateľom je žiadateľ, teda Martinská teplárenská, a.s.. Súčasťou KGJ je aj plánovaná výroba elektriny s celkovým inštalovaným výkonom 3 x 9,78 MWe. KGJ sa budú prevádzkovať v základom zaťažení podľa potreby dodávok tepla. Súčasťou ekologizácie je aj inštalácia 4 ks hrúcovodných kotlov na zemný plyn s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 4 x 15 MWt. Horúcovodné kotly budú dodávať teplo priamo do sústavy CZT. Využívať sa budú ako špičkové a záložné zdroje. Za účelom optimalizácie prevádzky sa vybuduje akumulačná nádrž na horúcu vodu. Zo súčasných zariadení zostane v prevádzke vysokotlakový parný kotol K4 na drevnú štiepku. Kotly K5, K6, K7 ktoré slúžili na výrobu tepla z uhlia, budú zrušené. Rovnako bude zrušená aj protitlaková turbína na výrobu elektriny TG2. Vysokotlakový parný kotol K4 bude prepojený s turbínou TG3, ktorej súčasný elektrický výkon 32 MWe bude znížený na približne 10 MWe. Celkový inštalovaný tepelný výkon zdroja bude 150 MWt z toho 135 MWt bude dodaných do systému CZT. Centralizovaný zdroj spoločnosti Martinská teplárenská a. s. bude naďalej vyrábať teplo a elektrinu v kombinovanej výrobe s podielom využitia obnoviteľných zdrojov na úrovni približne 50%. Energetické zariadenia budú umiestnené v areáli spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, Martin. ,
Vymedzené územie sústavy CZT nebude zmenené.
39 150
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 36361518 predseda predstavenstva Ing. Andrej Juris  Rekonštrukcia vedenia 2 x 110 kV č. V8887/V8888: ide o kompletnú rekonštrukciu existujúceho vedenia 2 x 110 kV č. V8887/V8888 v úseku od portálu elektrickej stanice Podunajské Biskupice po stožiar č. 26, a to z dôvodu zlého technického stavu daného vedenia. Prenosová schopnosť vedenia bude po rekonštrukcii 80 MVA, s použitím konštrukcie stožiara typu „Súdok – úzky“. Rekonštrukcia vedenia bude mať za následok zvýšenie predpokladanej životnosti rekonštruovaného vedenia na ďalších 40 rokov. Energetické zariadenie bude umiestnené v pôvodnej trase vedenia 2 x 110 kV č. V8887/V8888. 0
Nájdených 2 záznamov.
 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore