Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES36 Poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku inkubátorov a poskytovanie dotácií v pôsobnosti MH SR

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 03.12.2020

"Slovak Business Agency (SBA) poskytuje finančné príspevky na podporu podnikateľských a technologických inkubátorov. Cieľom pomoci je vytváranie vhodných štartovacích podmienok pre fungovanie začínajúceho malého podniku v období minimálne troch rokov jeho existencie, zvýšenie ich konkurencieschopnosti, udržanie zamestnanosti a podpora tvorby nových pracovných miest v jednotlivých regiónoch SR a vyrovnávanie regionálnych disparít.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) poskytuje dotácie podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR. Na základe zverejnených výziev na predkladanie žiadostí je možné podávať žiadosti o poskytnutie dotácie a následne aj žiadosti o vyplatenie dotácie.
V rámci služby majú podnikatelia možnosť elektronicky požiadať o nasledujúce typy dotácií uvedené v § 2 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR:

  • § 2 písm. a) – podpora baníctva, tradície a histórie banských činností, odstránenia následkov banskej činnosti, úhrad sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti,
  • § 2 písm. b) – podpora rozvoja malého a stredného podnikania,
  • § 2 písm. c) – podpora využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla,
  • § 2 písm. d) – podpora ochrany spotrebiteľa,
  • § 2 písm. e) – podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb,
  • § 2 písm. f) – podpora výskumu, vývoja a inovácií,
  • § 2 písm. g) – podpora energetickej efektívnosti.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na prevádzku inkubátorov v pôsobnosti SBA:
  • Projekt
  • Zakladateľská zmluva a stanovy
  • Príloha s informáciou o liste vlastníctva (číslo LV, katastrálne územie)
  • Životopis riaditeľa/konateľa/štatutárneho zástupcu
  • Čestné prehlásenie štatutárneho zástupcu, že na prevádzku nebude požadovať a nepožadoval ďalšiu dotáciu z verejných zdrojov, a tiež prehlásenie, že nejde o rozpor so schváleným projektom na vybudovanie inkubátora (najmä v oblasti financovania prevádzky inkubátora)
  • Plán nákladov a výnosov na obdobie marec – december v tomto roku
  • Podnikateľský plán inkubátora vrátane systému zabezpečenia poradenských služieb a školení pre firmy v inkubátore na tento rok
  • Cenník poskytovaných služieb a nájomného na tento rok
  • Poistenie nehnuteľného majetku na tento rok


Žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MH SR okrem žiadostí podľa § 2 písm. g) zákona:
  • Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky
  • Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
  • Čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia
  • Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu
  • Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie


Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MH SR podľa § 2 písm. a) zákona:
  • Výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne nie starší ako tri mesiace
  • Účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť

  • Doplňujúce prílohy (ktoré zákon neuvádza), ak ide o žiadosť podľa § 3 ods. 1 písm. a):

  • Výpis z banského registra príslušného obvodného banského úradu (doklad preukazujúci, že sa jedná o poverenú organizáciu podľa § 3 ods. 2)
  • Zoznam počtu oprávnených osôb, ktorým vznikol nárok na deputátne uhlie

  • Doplňujúce prílohy, ak ide o žiadosť podľa § 3 ods. 1 písm. b):

  • Rozhodnutie orgánu štátnej banskej správy o určení dobývacieho priestoru, ak sa v ňom nachádza staré banské dielo
  • Záväzný príkaz orgánu štátnej banskej správy, vydaný obvodným banským inšpektorom obvodného banského úradu podľa § 42 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov na zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov alebo rozhodnutie obvodného úradu životného prostredia SR prípadne príslušného miestneho stavebného úradu podľa platných predpisov
  • Projektová dokumentácia na zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov
  • Prehlásenie, že poverená organizácia vykoná zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov všetkých uvedených štôlní
  • Písomné vyhlásenie poverenej organizácie, že zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov v rudnom baníctve vykonáva od roku (uviesť rok)
  • Predloženie zoznamu zabezpečených alebo likvidovaných starých banských diel a ich následkov za posledné 3 roky doložených – názvom, lokalitou a fotodokumentáciou každého uvedeného starého banského diela a podpísaného štatutárnym orgánom

  • Doplňujúce prílohy, ak ide o žiadosť podľa § 3 ods. 1 písm. c):

  • Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky k útlmovému programu rudného baníctva pre danú lokalitu
  • alebo rozhodnutie orgánu štátnej banskej správy o určení dobývacieho priestoru, v ktorom sa vykonáva útlmový program rudného baníctva alebo rozhodnutie orgánu štátnej banskej správy podľa § 42 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (záväzný príkaz obvodného banského úradu)
  • alebo rozhodnutie obvodného úradu životného prostredia prípadne príslušného miestneho stavebného úradu na technické práce vykonávané podľa útlmového programu
  • Písomné vyhlásenie poverenej organizácie o vykonávaní technických prác v rámci útlmového programu banskej činnosti v rudnom baníctve na základe uznesení vlády SR alebo rozhodnutí Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky od roku (uviesť rok)

  • Doplňujúce prílohy, ak ide o žiadosť podľa § 3 ods. 1 písm. e):

  • Výpis z registra občianskych združení MV SR (doklad preukazujúci, že sa jedná o banícke združenie podľa § 3 písm. a) zákona) nie starší ako tri mesiace
  • Výpis z registra trestov štatutárneho orgánu baníckeho združenia nie starší ako tri mesiace
  • Účtovná závierka baníckeho združenia za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie
  • Písomné vyhlásenie baníckeho združenia o vykonávaní publikačnej činnosti s banskou tematikou, údržby a rekonštrukcie banských pamiatok, budovaní náučných banských chodníkov a ďalších aktivitách podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských činností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie od roku (uviesť rok)
  • Schválený plán publikačnej činnosti s banskou tematikou, údržby a rekonštrukcie banských pamiatok, budovania náučných banských chodníkov a ďalších aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských činností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie, ak ide o žiadosť podľa § 3 ods.1 písm. e)


Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MH SR podľa § 2 písm. b) zákona:
  • Potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí
  • Výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne nie starší ako tri mesiace
  • Účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť
  • Čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na prevádzku z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu


Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MH SR podľa § 2 písm. c) zákona:
  • Kópia dokladu preukazujúceho uvedenie kotla na biomasu alebo slnečných kolektorov do prevádzky
  • Faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie kotla na biomasu alebo slnečných kolektorov nie starší ako 18 mesiacov
  • Doklad preukazujúci technické parametre kotla na biomasu alebo slnečných kolektorov
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo rodinného domu alebo bytu v bytovom dome, za doklad preukazujúci vlastníctvo sa považuje aj doklad o vlastníctve rozostavanej budovy alebo rozostavanej stavby
  • Potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí (v prípade žiadateľa PO)
  • Doklad preukazujúci správu bytového domu (v prípade žiadateľa PO)


Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MH SR podľa § 2 písm. d) zákona:
  • Potvrdenie o registrácii občianskeho združenia nie staršie ako tri mesiace
  • Platné stanovy občianskeho združenia
  • Doklad o zriadení účtu občianskeho združenia v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť a číslo účtu
  • Potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí
  • Vyhlásenie občianskeho združenia o tom, že funkcionári občianskeho združenia nevykonávali funkciu v občianskych združeniach, ktoré zanikli a nevysporiadali finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
  • Doklad preukazujúci, že občianske združenie má zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej 10% z požadovanej dotácie
  • Projekt podľa § 6 zákona č. 71/2013 Z. z.
  • Informácia o aktivitách žiadateľa podľa § 10 ods. 5 písm. i) zákona
  • Čestné vyhlásenie občianskeho združenia o tom, že na predložený projekt alebo jeho časť občianske združenie nežiadalo finančný príspevok zo štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie, z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu


Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MH SR podľa § 2 písm. e) zákona:
  • Doplnenie elektronickej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e) (príloha výzvy)
  • Ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy, právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloženia
  • Ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy, doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo má k stavbe iné právo alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy
  • Ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy, doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu
  • Predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ musí spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania
  • Ak má žiadateľ ukončené verejné obstarávanie, výšku požadovanej dotácie preukazuje rozpočtom s výkazom výmer, ktorý je prílohou zmluvy uzavretej s vybraným dodávateľom
  • Ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení rozpočtu stavby, vypracovaného autorizovanou osobou s uvedením lehoty predloženia rozpočtu
  • Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba inžinierskych stavieb, na ktoré žiada dotáciu, nebola začatá pred podaním žiadosti
  • Ak je predmetom žiadosti dotácia vo výške viac ako 332 000 EUR, mandátna zmluva s obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí realizácia účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje
  • Ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. m): znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou nie starší ako tri mesiace
  • Ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. o), q) a r): znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou nie starší ako tri mesiace
  • Čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v žiadosti, vrátane príloh k žiadosti a vyhlásenie o tom, že projekt bude realizovaný podľa predloženej žiadosti
  • Sprievodný list, v ktorom žiadateľ uvedie podrobný rozpis a odôvodnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s regionálnym rozvojom obce alebo vyššieho územného celku; ak obec alebo vyšší územný celok požiada o dotáciu podľa § 7 ods. 9 je potrebné podrobne odôvodniť vplyv výskumnej a vývojovej činnosti na regionálny rozvoj obce alebo vyššieho územného celku
  • Doklad, ktorým žiadateľ preukáže, že územie na zriadenie priemyselnej zóny je vymedzené v schválenom územnom pláne obce alebo územnom pláne zóny
  • Ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. k), predpokladaná cena s priloženým rozpočtom geologických prác, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ musí spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania
  • Ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. k), čestné vyhlásenie žiadateľa, že geologické práce, na ktoré žiada dotáciu, neboli realizované pred podaním žiadosti
  • Zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorý zriadi svoju prevádzku v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb, ktorá upraví ich vzťahy najmä v oblasti investičného zámeru, zabezpečenia záväzkov investora na obstaranie investície, záväzkov investora na vytvorenie nových pracovných miest v prevádzke, ktorú zriadi v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb
  • Ak ide o dotáciu podľa § 7 ods. 9, zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorej prílohou je zmluva s poskytovateľom výskumných a vývojových činností
  • Ak ide o dotáciu podľa § 7 ods. 9, investičný zámer investora, v ktorom bude definované výskumno-vývojové zameranie investičného zámeru


Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MH SR podľa § 2 písm. f) zákona:
  • Kalkulácia nákladov na riešenie projektu
  • Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa
  • Doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť a číslo účtu
  • Vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia v zmysle § 8a bod 4 písm. c) zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhlásenie žiadateľa, že nečerpá na predmetný projekt, na ktorý žiada dotáciu, pomoc z iných verejných zdrojov
  • Vyhlásenie, že nie je podnikom v ťažkostiach podľa usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (Ú. v. C 244, 1. 10. 2004, s. 2)
  • Vyhlásenie, že nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie č. 1407/2013. Ak patrí do skupiny podnikov, predloží údaje o prijatej pomoci de minimis za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s ním tvoria jediný podnik
  • Prehľad a úplné informácie o akejkoľvek inej pomoci de minimis prijatej na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 alebo na základe iných predpisov Európskej únie o pomoci de minimis počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém pomoci de minimis
  • Vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom


Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MH SR podľa § 2 písm. g) zákona:
  • Projekt
"

Legislatíva
  • Program Podpory MSP prostredníctvom siete inkubátorov a implementácia metódy Research-base spin-off, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 222A/2007 dňa 16.11.2007 (doba trvania do 31.12.2013)
  • Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Vyhľadajte informácie o aktuálnych výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na prevádzku inkubátorov alebo poskytovanie dotácií v pôsobnosti MH SR.
  • Vyhľadajte informácie o žiadostiach na poskytnutie finančných príspevkov na prevádzku inkubátorov alebo o žiadostiach na poskytnutie dotácií v pôsobnosti MH SR.
  • Podajte žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov na prevádzku inkubátora, resp. o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MH SR prostredníctvom elektronického formulára.
  • Informáciu o schválení žiadosti získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Podajte žiadosť o vyplatenie finančných prostriedkov.
  • Informáciu o schválení žiadosti o vyplatenie finančných prostriedkov získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Prevezmite schválené finančné prostriedky.

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 2,11 MB]


 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore