Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES04 Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) umožňuje prevádzkovateľom elektronicky podať hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh. Prevádzkovatelia sú povinní hlásenie každoročne poskytovať MH SR. V prípade, ak ho opakovane neposkytnú, MH SR oznámi túto skutočnosť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv s návrhom na zrušenie príslušného povolenia.
V rámci služby majú prevádzkovatelia možnosť podať hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh v elektronickej podobe.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
Národné predpisy upravujúce výkon štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov:
  • Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška MH SR č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh v znení vyhlášky č. 12/2011 Z. z.
EÚ predpisy pre oblasť drogových prekurzorov:
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1258/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1259/2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1011, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1013, ktorým sa stanovujú pravidlá vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1443, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, pokiaľ ide o zaradenie určitých drogových prekurzorov do zoznamu určených látok

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte elektronické hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh.

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,73 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore