Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES04 Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Fri Sep 22 15:56:15 CEST 2017

Ministerstvo hospodárstva SR eviduje a vyhodnocuje hlásenia od prevádzkovateľov na vypracovanie súhrnných správ o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh pre Európsku komisiu a o výsledkoch vyhodnotenia hlásení informuje orgány štátnej správy v oblasti určených látok (drogových prekurzorov); ak prevádzkovateľ opakovane neposkytne hlásenie, oznámi túto skutočnosť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv s návrhom na zrušenie povolenia. Predmetom služby je proces pre evidenciu hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
Národné predpisy upravujúce výkon štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov:
  • Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška MH SR č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh v znení vyhlášky č. 12/2011 Z. z.
EÚ predpisy pre oblasť drogových prekurzorov:
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1258/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1259/2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1011, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1013, ktorým sa stanovujú pravidlá vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1443, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, pokiaľ ide o zaradenie určitých drogových prekurzorov do zoznamu určených látok

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte elektronické hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh.

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,73 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore