Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Zobrazenie detailných informácií o výzve

Vytvorené dňa: 02.11.2021      Aktualizované dňa: 02.11.2021

Názov výzvy

Výzva II na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Typ príspevku

Dotácie MHSR podľa §2 písm. e)

Termín na predkladanie žiadostí 31.01.2022
K výzve nie je evidovaná ani jedna žiadosť

 

Popis Podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže poskytnúť dotáciu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených zákonom o poskytovaní dotácií a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná organizácia MHSR
Maximálna výška dotácie 1 500 000,00 €

 

Súvisiace dokumenty

Príloha č. 2 - Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e)

Príloha č. 3 - Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Príloha č. 4 - Štatút komisie s prílohami

Štatút Komisie MHSR na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb na základe Výzvy na predkladanie žiadostí na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Výzva II na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselnej výroby a služieb (2021)

Podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže poskytnúť dotáciu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených zákonom o poskytovaní dotácií a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1 - Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Znenie zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Príloha č. 5 - Doplnenie elektronickej žiadosti

Doplnenie elektronickej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií - vypĺňa sa iba v prípade žiadosti v elektronickej podobe.

Odpovede na často kladené otázky

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore