Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Zobrazenie detailných informácií o výzve

Vytvorené dňa: 24.05.2019      Aktualizované dňa: 17.07.2019

Názov výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019

Typ príspevku

Dotácie MHSR podľa §2 písm. e)

Termín na predkladanie žiadostí 15.07.2019
K výzve nie je evidovaná ani jedna žiadosť

 

Popis Podľa ustanovenia § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže poskytnúť dotáciu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených zákonom o poskytovaní dotácií a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná organizácia MHSR
Maximálna výška dotácie 2 500 000,00 €

 

Súvisiace dokumenty

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselnej výroby a služieb v roku 2019

Podľa ustanovenia § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže poskytnúť dotáciu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených zákonom o poskytovaní dotácií a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Štatút Komisie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Š t a t ú t Komisie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb na základe Výzvy na predloženie žiadostí na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019_VZOR

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e)_2019

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e)_2019

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore