Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
ES15 Services for cross-border transfer license holders

Created on: 03.09.2015     Updated on: 13.11.2017

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) umožňuje držiteľom licencie podať hlásenie o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami alebo podať oznámenie o neuskutočnení transferu alebo vývozu určených výrobkov v zmysle zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
V rámci služby majú držitelia licencie možnosť podať hlásenie v elektronickej podobe.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislation
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012, ktorým sa vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie Spojených národov proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (protokol OSN o strelných zbraniach) a ktorým sa ustanovujú vývozné povolenia a opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí a častí a streliva
  • Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva
  • Zákon č. 144/2013 o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  • Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2013
  • Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2013

Users

Business

Manual

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte hlásenie o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami, resp. oznámenie o neuskutočnení transferu prostredníctvom elektronického formulára.
  • Relevantné informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Related services

Electronic service manual
Electronic manual [.pdf, 1,49 MB]


Service options


Submissions

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up