Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
Detailed information on the call

Created on: 02.11.2021      Updated on: 02.11.2021

Name of the call

Výzva II na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Type of contribution

Dotácie MHSR podľa §2 písm. e)

Deadline for submission of applications 31.01.2022
There is no registered application to the call

 

Description Podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže poskytnúť dotáciu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených zákonom o poskytovaní dotácií a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Responsible organization MHSR
Maximum amount of the subsidy 1 500 000,00 €

 

Related documents

Príloha č. 2 - Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e)

Príloha č. 3 - Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Príloha č. 4 - Štatút komisie s prílohami

Štatút Komisie MHSR na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb na základe Výzvy na predkladanie žiadostí na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Výzva II na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselnej výroby a služieb (2021)

Podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže poskytnúť dotáciu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených zákonom o poskytovaní dotácií a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1 - Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Znenie zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Príloha č. 5 - Doplnenie elektronickej žiadosti

Doplnenie elektronickej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií - vypĺňa sa iba v prípade žiadosti v elektronickej podobe.

Odpovede na často kladené otázky

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up