Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES06 Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Slovak Business Agency (SBA) poskytuje informačné a odborné poradenstvo a vzdelávanie pre záujemcov o podnikanie a existujúcich podnikateľov. Poradenstvo je poskytované na regionálnej úrovni v spolupráci so zainteresovanými kľúčovými organizáciami zameranými na podporu podnikania daného okresu, regiónu.
Pre záujemcov o podnikanie je obsah pomoci orientovaný na základy podnikania, povinnosti a činnosti novo zakladaných podnikov v oblasti manažmentu, marketingu, nastavenia a vypracovania podnikateľského zámeru, mapovania podmienok podnikania v regióne, na právnu, finančnú, daňovú a účtovnú problematiku.
Pre existujúcich podnikateľov je pomoc poskytovaná formou informačných a poradenských služieb. Zameriava sa predovšetkým na oblasti súvisiace s rozvojom podniku, prekonávaním podnikateľských problémov, hľadaním vhodných riešení, výziev a trhového potenciálu.
V rámci služby majú existujúci podnikatelia možnosť elektronicky podať žiadosť o schválenie dotovanej poradenskej služby a záujemcovia o podnikanie podať Evidenčný list klienta.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  • Program Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie a začínajúcich podnikateľov - 07 K 02 09 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 220/2014 dňa 18.11.2014 (doba trvania do 31.03.2017)
  • Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (schéma pomoci de minimis) - 07 K 02 05 zverejnená v Obchodnom vestníku č. 220/2014 dňa 18.11.2014 (doba trvania do 31.03.2017)

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte žiadosť o poskytnutie dotovanej poradenskej služby pre podnikateľa, resp. o poradenstvo pre záujemcu o podnikanie prostredníctvom Evidenčného listu klienta.
  • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Vyjadrite mieru spokojnosti s poskytnutým poradenstvom vyplnením elektronického formulára.

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,82 MB]

 


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore