Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES06 Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:31:59 CET 2017

SBA poskytuje informačné a odborné poradenstvo a vzdelávanie pre 2 skupiny klientov: záujemcov o podnikanie a existujúcich podnikateľov na regionálnej úrovni v spolupráci so zainteresovanými kľúčovými organizáciami zameranými na podporu podnikania daného okresu/regiónu. Ide o sieť regionálnych informačných, poradenských a vzdelávacích organizácií, centier, podnikateľských inkubátorov a podnikateľských združení. Cieľom služby je stimulovať a podporovať vytváranie nových podnikov, zvýšiť mieru ich prežitia v prvých troch kritických rokoch a posilniť ich trvalo udržateľnosť, a to sprístupnením teoretických vedomostí a praktických postupov z najdôležitejších oblastí trhovej ekonomiky.
V prípade záujemcov o podnikanie sa obsah pomoci (informačných, poradenských a vzdelávacích služieb) orientuje na základy podnikania, povinnosti a činnosti novo zakladaných podnikov, a to v oblasti manažmentu, marketingu, nastavenia a vypracovania podnikateľského zámeru, mapovania podmienok podnikania v regióne, na právnu, finančnú, daňovú a účtovnú problematiku. Pomoc pre existujúcich podnikateľov sa poskytuje formou informačných a poradenských služieb a je zameraná na rôzne oblasti súvisiace s rozvojom podniku, prekonávaním podnikateľských problémov, hľadaní vhodných riešení a výziev a trhového potenciálu. Podnikateľovi sa môže spracovať podnikateľský plán, žiadosť o úver pre finančné inštitúcie, pripraviť celý projekt do výzvy na podávanie žiadostí o NFP.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte žiadosť o poskytnutie dotovanej poradenskej služby pre podnikateľa, resp. o poradenstvo pre záujemcu o podnikanie prostredníctvom Evidenčného listu klienta.
  • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Vyjadrite mieru spokojnosti s poskytnutým poradenstvom vyplnením elektronického formulára.

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,82 MB]

 


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore