Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES12 Podpora podnikateľov pri vyhľadávaní zahraničných partnerov

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) umožňuje slovenským podnikateľom získať kontakty na zahraničné podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem o spoluprácu.
Súčasťou služby je aj zasielanie aktuálnych informácií o zmenách legislatívy, vzniku nových priemyselných parkov, nových investorov a podobne.
V rámci služby majú slovenskí podnikatelia možnosť elektronicky podať žiadosť o vyhľadanie partnera na spoluprácu.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte žiadosť o vyhľadanie zahraničného partnera na spoluprácu prostredníctvom elektronického formulára.
  • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,64 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore