Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES37 Poskytovanie mikropôžičky

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Slovak Business Agency (SBA) poskytuje mikropôžičky mikro a malým podnikateľom prostredníctvom mikropôžičkového programu. Cieľom pomoci je rozvoj malého podnikania, zvýšenie miery prežitia malých a začínajúcich podnikateľov, vytváranie podmienok na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest v regiónoch Slovenska, a to prostredníctvom riešenia problému prístupu malých podnikateľov ku kapitálu za zvýhodnených podmienok bez toho, aby dochádzalo k poskytovaniu štátnej pomoci v zmysle zákona o štátnej pomoci.
V rámci služby majú mikro a malí podnikatelia možnosť elektronicky požiadať o poskytnutie mikropôžičky.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
 • Finančná situácia a finančná prognóza
 • Aktuálny Výpis z registra trestov Žiadateľa, pri právnických osobách Výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu Žiadateľa, nie starší ako 3 mesiace
 • Podnikateľský plán
 • Výkaz príjmov a výdavkov a Výkaz o majetku a záväzkoch (fyzické osoby) alebo Súvaha a Výkaz ziskov a strát (právnické osoby) za posledné 2 účtovné obdobia v prípade Žiadateľa - existujúceho podnikateľa alebo za posledné účtovné obdobie prípadne časť posledného účtovného obdobia v prípade Žiadateľa - začínajúceho podnikateľa
 • Daňové priznanie k dani z príjmov Žiadateľa s Potvrdením o jeho podaní na príslušnom daňovom úrade za posledné 2 účtovné obdobia v prípade Žiadateľa - existujúceho podnikateľa alebo za posledné účtovné obdobie prípadne časť posledného účtovného obdobia v prípade Žiadateľa - začínajúceho podnikateľa
 • Potvrdenie príslušného daňového úradu, že neeviduje voči Žiadateľovi neuhradené záväzky po dobe splatnosti
 • Potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní, že neevidujú voči Žiadateľovi neuhradené záväzky po dobe splatnosti
 • Ocenenie majetku, ktorý má byť predmetom záložného práva (pri nehnuteľnosti znalecký posudok nie starší ako 6 mesiacov, pri hnuteľnom majetku znalecký posudok o ocenení nie starší ako 3 mesiace, kúpna zmluva, faktúra a pod.)
 • Doklad preukazujúci oprávnenie Žiadateľa užívať priestory, v ktorých sa uskutočňuje podnikateľská činnosť
 • Potvrdenie príslušného súdu, že voči Žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako 3 mesiace
 • Potvrdenie príslušného súdu, že Žiadateľ nie je v likvidácií, nie staršie ako 3 mesiace

Legislatíva
 • Mikropôžičkový program je zo strany SBA realizovaný na základe Uznesenia vlády SR č. 64 zo dňa 27. 01. 2010, ktorým bol schválený návrh Mikropôžičkového programu a návrh základných kritérií na jeho realizáciu.
  Mikropôžičkový program bol následne ako program na podporu malého a stredného podnikania zverejnený v Obchodnom vestníku č. 32A/2010 dňa 17.2.2010, pričom poskytovateľom programu je MH SR a vykonávateľom je SBA.

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

 • Vyhľadajte informácie o aktuálnom mikropôžičkovom programe.
 • Podajte žiadosť o poskytnutie mikropôžičky prostredníctvom elektronického formulára.
 • Informáciu o schválení mikropôžičky získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
 • Prevezmite schválené finančné prostriedky.

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 2,07 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore