Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES37 Poskytovanie mikropôžičky

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 11:06:39 CET 2017

Program poskytovania mikropôžičiek sa zameriava na rozvoj malého podnikania, zvýšenie miery prežitia malých a začínajúcich podnikateľov, vytváranie podmienok na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest v regiónoch Slovenska, a to prostredníctvom riešenia problému prístupu malých podnikateľov ku kapitálu.
Účelom podpory poskytovanej prostredníctvom realizácie Mikropôžičkového programu je sprístupnenie finančných prostriedkov malým podnikateľom formou úverov (mikropôžičiek) za zvýhodnených podmienok bez toho, aby dochádzalo k poskytovaniu štátnej pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, a tým pomôcť pri začatí, stabilizovaní a rozvoji podnikateľskej aktivity ako aj preklenutí dočasných problémov pri financovaní podnikateľskej činnosti.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
 • Finančná situácia a finančná prognóza
 • Aktuálny Výpis z registra trestov Žiadateľa, pri právnických osobách Výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu Žiadateľa, nie starší ako 3 mesiace
 • Podnikateľský plán
 • Výkaz príjmov a výdavkov a Výkaz o majetku a záväzkoch (fyzické osoby) alebo Súvaha a Výkaz ziskov a strát (právnické osoby) za posledné 2 účtovné obdobia v prípade Žiadateľa - existujúceho podnikateľa alebo za posledné účtovné obdobie prípadne časť posledného účtovného obdobia v prípade Žiadateľa - začínajúceho podnikateľa
 • Daňové priznanie k dani z príjmov Žiadateľa s Potvrdením o jeho podaní na príslušnom daňovom úrade za posledné 2 účtovné obdobia v prípade Žiadateľa - existujúceho podnikateľa alebo za posledné účtovné obdobie prípadne časť posledného účtovného obdobia v prípade Žiadateľa - začínajúceho podnikateľa
 • Potvrdenie príslušného daňového úradu, že neeviduje voči Žiadateľovi neuhradené záväzky po dobe splatnosti
 • Potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní, že neevidujú voči Žiadateľovi neuhradené záväzky po dobe splatnosti
 • Ocenenie majetku, ktorý má byť predmetom záložného práva (pri nehnuteľnosti znalecký posudok nie starší ako 6 mesiacov, pri hnuteľnom majetku znalecký posudok o ocenení nie starší ako 3 mesiace, kúpna zmluva, faktúra a pod.)
 • Doklad preukazujúci oprávnenie Žiadateľa užívať priestory, v ktorých sa uskutočňuje podnikateľská činnosť
 • Potvrdenie príslušného súdu, že voči Žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako 3 mesiace
 • Potvrdenie príslušného súdu, že Žiadateľ nie je v likvidácií, nie staršie ako 3 mesiace

Legislatíva
 • Mikropôžičkový program je zo strany SBA realizovaný na základe Uznesenia vlády SR č. 64 zo dňa 27. 01. 2010, ktorým bol schválený návrh Mikropôžičkového programu a návrh základných kritérií na jeho realizáciu.
  Mikropôžičkový program bol následne ako program na podporu malého a stredného podnikania zverejnený v Obchodnom vestníku č. 32A/2010 dňa 17.2.2010, pričom poskytovateľom programu je MH SR a vykonávateľom je SBA.

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

 • Vyhľadajte informácie o aktuálnom mikropôžičkovom programe.
 • Podajte žiadosť o poskytnutie mikropôžičky prostredníctvom elektronického formulára.
 • Informáciu o schválení mikropôžičky získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
 • Prevezmite požadované finančné prostriedky.

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 2,07 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore